Sorting Results by:
 • 6 Day Guangzhou + HZM Bridge (No Shopping)

  Duration: 6 Days
  fr S$ 888 Tour Price
 • 7 Day Xian - Hukou - Valley Wave (GV6-MF Consortium)

  Duration: 7 Days
  fr S$ 1338 Tour Price
 • 7 Day C U In Fujian (No Shopping)

  Duration: 7 Days
  fr S$ 788 Tour Price
 • 7 Day Dreams Of Ancient Shanxi (Xian / Huashan / Hukou) - No Shopping

  Duration: 7 Days
  fr S$ 788 Tour Price
 • 7 Day Fascinating Northern Guangzhou (No Shopping)

  Duration: 7 Days
  fr S$ 888 Tour Price
 • 7 Day Impression Of Guilin / Yangshuo (No Shopping Tour)

  Duration: 7 Days
  fr S$ 888 Tour Price
 • 7D Colorful Guizhou + Huangguoshu Waterfall (No Shopping)

  Duration: 7 Days
  fr S$ 1088 Tour Price
 • 8 Day Guangxi's Secret To Longevity
  (Nanning/Bama/Jingxi/ Detian) (No Shopping)

  Duration: 8 Days
  fr S$ 688 Tour Price
 • 8 Day Perfect Hunan (No Shopping Tour)

  Duration: 8 Days
  fr S$ 698 Tour Price
 • 8 Day The Best Of Chongqing / Guizhou (No Shopping)
  (Yunyang / Lichuan / Pengshui / Wulong / Jinfoshan / Chishui )

  Duration: 8 Days
  fr S$ 968 Tour Price
 • 8 Day Beautiful Hunan (No Shopping Tour)

  Duration: 8 Days
  fr S$ 988 Tour Price
 • 8 Day Charm Of Yunnan - No Shopping

  Duration: 8 Days
  fr S$ 988 Tour Price
 • 8D Folklore Highlights of Yunnan (No Shopping)

  Duration: 8 Days
  fr S$ 988 Tour Price
 • 8 Day Chongqing / Jinfo Shan Special (No Shopping) - GV6

  Duration: 8 Days
  fr S$ 1088 Tour Price
 • 8 Day Discovery Guangxi's Secret To Longevity
  (Nanning/Bama/Jingxi/ Detian) - No Shopping

  Duration: 8 Days
  fr S$ 1088 Tour Price
 • 8 Day Amazing Sichuan - Hailuogou/Emei/Leshan (No Shopping)

  Duration: 8 Days
  fr S$ 1188 Tour Price
 • 8 Day Magical Hubei (Wuhan/Wudang/Shennongjia) - No Shopping

  Duration: 8 Days
  fr S$ 1188 Tour Price
 • 8 Day Colorful Guizhou + Huangguoshu Waterfall + Chongqing (No Shopping)

  Duration: 8 Days
  fr S$ 1288 Tour Price
 • 8 Day Chong Qing + Yangtze River Cruise (No Shopping)

  Duration: 8 Days
  fr S$ 1488 Tour Price
 • 8 Day New Yangtze River Cruise + Qian Jian+Yunyang (No Shopping)

  Duration: 8 Days
  fr S$ 1598 Tour Price
 • 8 Day Beautiful Northeast China (MF Consortium) - GV10

  Duration: 8 Days
  fr S$ 1598 Tour Price
 • 9 Day Perfect Shanxi Tour - GV6 (No Shopping)
  Shanxi Datong Yungang Grottoes/ Mt Wutai/ Pingyao Ancient Town (

  Duration: 9 Days
  fr S$ 888 Tour Price
 • 9 Day Charming Shandong Tour (No Shopping)

  Duration: 9 Days
  fr S$ 988 Tour Price
 • 9 Day A Different World - Dongbei Tour (No Shopping Tour)

  Duration: 9 Days
  fr S$ 1188 Tour Price
 • 9 Day Shandong Deluxe Gourmet Tour (No Shopping)

  Duration: 9 Days
  fr S$ 1188 Tour Price
 • 9 Day White Love In Dongbei - No Shopping

  Duration: 9 Days
  fr S$ 1288 Tour Price
 • 9 Day A Different World - Dongbei + North Korea Tour

  Duration: 9 Days
  fr S$ 1888 Tour Price
 • 10 Day Perfect Hunan + Yangtze River Cruise + Chong Qing (No Shopping)

  Duration: 10 Days
  fr S$ 1288 Tour Price
 • 10 Day The Last Shangri-La -
  (Hailuogou Valley、Xinduqiao、Daocheng、Aden、Kangding )

  Duration: 10 Days
  fr S$ 1888 Tour Price
 • 11 Day The Best of Xin Jiang (No Shopping Tour)
  (Urumqi, Multicolored City, Burqin, Kanas Lake, Turpan)

  Duration: 11 Days
  fr S$ 1988 Tour Price
 • 12 Day Legend Of Silk Road

  Duration: 12 Days
  fr S$ 2188 Tour Price